Dzieci są skrzydłami człowieka.
~ przysłowie arabskie

Ogłoszenia

ROK SZKOLNY 2017/18

 


 


 

Składka roczna na Radę Rodziców

ustalona na zebraniu z Rodzicami

w dniu 13. 09. 2017 r. wynosi:

I rata - 60 zł (do 31.10.2017r.)

II rata - 60 zł (do 31.01.2018r.)

(Pierwsze dziecko - 100%, drugie dziecko - 50%, trzecie dziecko – zwolnione).

         Numer konta Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr5                    

w Łańcucie ul. Sienkiewicza 5a


PBS w Łańcucie 06 8642 1142 2014 2410 1415 0001

                                                                                           

****************************************************************************************************

 

 REKRUTACJA 2017/2018

Zapisy dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 trwają od 10 lutego do 10 marca 2017 r.

 

Przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego składanie:

- Deklaracji o o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dla dzieci już uczęszczających do przedszkola )

 

Przyjmowanie dziecka do przedszkola rozpoczyna się na podstawie:

- Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

(dla dzieci nowo zgłoszonych).

 

DOKUMENTY DOSTĘPNE DO POBRANIA POD OGŁOSZENIEM O REKRUTACJI

 

 1. Od 3 lutego do 9 lutego 2017 r.– składanie „Deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 2. Od 10 lutego do 10 marca 2017 r. – wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” w przedszkolu
  (w godzinach pracy przedszkola).

 3. Do 15 marca 2017 r. - Wstępna kwalifikacja dzieci – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych (na tablicy ogłoszeń w przedszkolu).

 4. Do 30 marca 2017 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (na tablicy ogłoszeń w przedszkolu).

 5. Po ogłoszeniu wyników naboru Rodzice (Opiekunowie prawni) dziecka są zobowiązani do zawarcia „Umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2017/2018
  z Dyrektorem przedszkola.

 6. Od 1 kwietnia do 26 kwietnia 2017 r. - Odwołania

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat, w szczególnych sytuacjach dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów podstawowych,

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 6. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 7. dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1) Kontynuacja edukacji przedszkolnej w tej placówce przez rodzeństwo kandydata.

2) Kandydat wychowuje się w rodzinie o trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną.

3) Praca, nauka lub studia w systemie dziennym obojga rodziców.

4) Korzystanie przez dziecko z pełnej oferty przedszkola tj. co najmniej 9 godzin dziennie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych:

1) Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata.

2) Oświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej.

3) Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie ze szkoły lub uczelni.

4) Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka dziennie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łańcucie

http://przedszkole5lancut.pl/pdf/wniosek_o_przyjecie_PM5_2017.pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów kandydata

http://przedszkole5lancut.pl/pdf/oswiadczenie_pracy_rodzicow_rekrut_2017.pdf

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata

http://przedszkole5lancut.pl/pdf/oswiadczenie_o_rodzenstwu_2017.pdf

Oświadczenie o korzystaniu z  pomocy socjalnej

http://przedszkole5lancut.pl/pdf/oswiadczenie_o_objęciu_pomocą_socjalną_2017.pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

http://przedszkole5lancut.pl/pdf/oswiadcz_o_wielodzietn_rekrut_2016.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
http://przedszkole5lancut.pl/pdf/oswiadcz_o_samotnym_wych_rekrut_2017.pdf

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
http://przedszkole5lancut.pl/pdf/deklaracja_o_kontynuoaniu_wych_przedsz_PM5_2017.pdf


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

UWAGA RODZICE !!!

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PRZEDSZKOLNYCH,

PO ODEBRANIU DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA,

PROSIMY O NIEPOZOSTAWANIE

Z NIM NA TERENIE

OGRODU PRZEDSZKOLNEGO.

 

                                                                                               DZIEKUJEMY

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INFORMACJA NA TEMAT OBECNYCH W PRODUKOWANEJ
I SERWOWANEJ ŻYWNOŚCI SKŁADNIKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które mówi o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na temat obecnych w serwowanej żywności składników lub innych substancji mogących powodować alergie lub reakcje nietolerancji informujemy, że w jadłospisach, w nawiasach tłustym drukiem, wyszczególniono wszystkie produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji znajdujące się w poszczególnych potrawach.

Poniżej zamieszczamy załącznik do w/w rozporządzenia zawierający wszystkie substancje i produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji.


SUBSTANCJE  I  PRODUKTY  POWODUJĄCE  ALERGIE LUB  REAKCJE NIETOLERANCJI

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto,jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany

hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę;

b) maltodekstryn na bazie pszenicyl;

c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;

d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego

pochodzenia rolniczego;

2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) żelatyny rybnej stosowanej jako nosnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;.

b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) całkowicie rafinowanego oleju i tluszczu sojowego;

b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego

octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;

c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:

a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego

pochodzenia rolniczego,

b) laktitolu;

8. Orzechy, tj. migdaly (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana),