What line of work are you in? trazodone zoloft hair loss "When a family suffers an unimaginable tragedy, we come together and pray that they have the strength they need to carry on," Malloy said. "Our thoughts and prayers are with all the families tonight who are suffering from grief and loss."
~

Program adaptacyjny

 

PROGRAM

ADAPTACYJNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5

W ŁAŃCUCIE

 

 

Będę przedszkolakiem!


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.

  z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)

 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku
  w szkole programów wychowania przedszkolnego

  i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)

 • Statut Przedszkola

 

"Będę przedszkolakiem" - to program adaptacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie skierowany do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego.


1. Charakterystyka programu:

Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców

 i całego przedszkola. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu

i negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku przedszkolnego. Dzieci płaczą, bo muszą rozstać się z mamą, rodzice - bo muszą zostawić zapłakane dziecko wśród obcych ludzi i w obcym otoczeniu. Lęk i stres przed nieznanym wzbudza również wśród rodziców niepokój, czy ich dziecko da sobie radę w grupie rówieśniczej i czy jego poziom rozwojowy jest na  odpowiednim etapie.  Do przedszkola przychodzą dzieci z bardzo zróżnicowanym zasobem umiejętności samoobsługowych i nie jest to spowodowane ich poziomem rozwoju psychoruchowego, lecz systemem wychowania w rodzinie. Jednak przedszkole jest właściwym środowiskiem do uczenia życia dziecka w społeczności. Jest pojmowane jako środowisko edukacyjne stymulujące możliwości rozwojowe dziecka, wspomagające jego rozwój indywidualny i tworzące korzystne warunki dla wszechstronnego rozwoju. Dlatego istnieje konieczność podjęcia takich działań,
które pozwoliłby pokonać lęki stres dzieci oraz wpłynąłby na wyrównanie, w miarę możliwości, poziomu rozwoju dzieci w sferze; motoryki, czynności samoobsługowych, zabawowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego tj. uczuć i zachowań społecznych.
           Program także skierowany jest na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzającą ku lepszemu poznaniu działalności i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury pedagogicznej, współdziałaniu razem z rodzicami, w zabawach i życiu przedszkola miedzy innymi poprzez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach
i imprezach organizowanych w przedszkolu.

         Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i zawiera się w następujących obszarach:

 •  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku  (2)
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci (3)
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4)
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci. (5)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)

2. Cele główne programu adaptacyjnego:

Ukierunkowane na dzieci

 • Zaspakajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci - poczucia bezpieczeństwa.
 • Adaptacja nowych dzieci do uczęszczania w mury przedszkola.
 • Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania
  w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.
 • Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.
 • Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych.

 

Ukierunkowane na rodziców

 • Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich
  w przedszkolu.
 • Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwianie uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.

3. Cele operacyjne:

 • Zmniejszanie  napięcia i niepokoju związanego  z pozostaniem w nowym środowisku, jakim jest przedszkole,
 • Bezproblemowe rozstawanie się  z rodzicami, podczas przyprowadzania do przedszkola,
 • Przyzwyczajanie  się do przebywania z nowymi osobami w grupie, poznawanie ich imion,
 • Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem.
 • Nawiązywanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic
 • Poznawanie swojej sali, i jej wyposażenia, bezpieczne korzystanie z kącików zabaw,
 • Poznawanie  swojego  znaczka indywidualnego  i podejmowanie  prób globalnego rozpoznawania swojego imienia,
 • Poznawanie  głównych  pomieszczeń przedszkola, i korzystanie z nich,
 • Sprawne wykonywanie czynności samoobsługowych,
 • Stosowanie zwrotów y grzecznościowych,
 • Pokonywanie  lęku przed leżakowaniem, jedzeniem i wykonywaniem innych czynności z rozkładu dnia w przedszkolu,
 • Uczestniczenie  w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem,
 • Sprawne posługiwanie się  przyborami, zabawkami  i innymi pomocami  zgromadzonymi w kącikach zainteresowań,
 • Podejmowanie prób wypowiadania się na określony temat,
 • Rozwijanie  pozytywnej  samooceny  i poczucie własnej wartości,
 • Uczestniczenie y w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 • Poznawanie  zasad funkcjonowania przedszkola,
 • Podejmowanie współpracy z przedszkolem, problemów
 • Poznawanie  podłoża  problemów adaptacyjnych dziecka i współdziałanie  w celu ich pokonania.
 • Przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku jego prawidłowego rozwoju.
 •  Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy

4. Metody:

opis, metoda impresyjna, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, pokaz, metody realizacji zadań wytwórczych - klasyczny tok pracy, metoda ekspresyjna - drama, burza mózgów, opowiadanie

5. Procedury osiągania celów:

Prowadzenie zabaw z dziećmi, przy współudziale rodziców, wpływających e na poznanie nowego otoczenia, działanie w nim, wyrażanie swoich emocji i uczuć oraz radzenia sobie z nimi. Zabawy te ułatwią integrację grupy, akceptację
i rozumienie siebie i innych.

Propozycja zabaw:

 • zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki, szatni, holu oraz ich wyposażenia,
 • zabawy pozwalające poznać swoje emocje, drama,
 • zabawy integracyjne, muzyczno- ruchowe
 • zabawy pozwalające poznać schemat  swojego  ciała i innych,
 • zabawy muzyczno-ruchowe i opowieści ruchowe,
 • zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe,
 • uroczystości przedszkolne,
 • zajęcia z rodzicami.

Formy kontaktów z rodzicami:

 • rozmowy indywidualne,
 • zajęcia otwarte,
 • zebrania informacyjne,
 • gazetki i tablice edukacyjne,
 • strona internetowa przedszkola      
 • uroczystości przedszkolne i festyn rodzinny.

 

6. Ewaluacja programu

Ewaluacji programu dokonuje się w formie analizy ankiety adaptacyjnej dla rodziców, która pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych przedszkola -  w jakim stopniu  wpłynęły na dziecko i jakie są oczekiwania i propozycje rodziców, co do innych rozwiązań i działań sprzyjających lepszej adaptacji dzieci
w przedszkolu. Analiza realizacji programu wskaże dalsze kierunki pracy.