Koncepcja

PROGRAM ROZWOJU

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
W ŁAŃCUCIE

NA LATA 2013 – 2018

WSTĘP

 

Warunkiem prawidłowo funkcjonującego systemu edukacyjno-wychowawczego przedszkola jest jego ciągła samoodnowa i rozwój organizacyjny. Rozwój placówki powinien mieć zorganizowany i planowy charakter.

Wizja nakreśla pozytywne wyobrażenie przyszłości, dlatego też konieczne jest określenie zadań działań istotnych dla dalszego rozwoju placówki w obszarach
jej funkcjonowania. Bazując na znajomości stanu wyjściowego, analizie mocnych
i słabych stron przedszkola, wiedzy nabytej na warsztatach i kursach doskonalących nakreśliliśmy najważniejsze obszary pracy podlegające ciągłemu rozwojowi. Doskonalenie, zmienianie i rozwijanie swojego przedszkola pozwoli coraz lepiej spełniać stawiane przed nim cele. Przedszkole podlega ciągłym zmianom związanym z procesem rozwoju samej instytucji, jak również tworzących ją ludzi. Doświadczenie nauczycieli wynikające z praktyki zawodowej, licznych kontaktów i  wymiany doświadczeń, ich pasje i kompetencje owocują podejmowaniem nowych wyzwań, które mają na celu tworzenie warunków dla prawidłowego o harmonijnego rozwoju dzieci.

 

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Miejskie nr 5 w Łańcucie prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną od 1984 roku. Jest zlokalizowane przy ulicy Sienkiewicza 5a z dala
od  ruchliwych ulic.

W budynku przedszkola mieści się pięć dużych sal zajęć z łazienkami
dla pięciu grup wiekowych: dwie na parterze, trzy na piętrze, szatnia dla dzieci, kuchnia
i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Przedszkole jest dobrze wyposażone w sprzęt, urządzenia, pomoce dydaktyczne, materiały i zabawki.

Placówka jest przedszkolem publicznym, obejmuje swoim wychowaniem
i nauczaniem 125 dzieci w wieku 3-6 lat. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i poszanowanie
ich praw, oferuje zajęcia stymulujące rozwój fizyczny i psychiczny oraz kształtujące postawę społeczną.

W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycielek i 14 pracowników niepedagogicznych. Nauczycielki posiadają wykształcenie zgodne z wymaganiami: wyższe magisterskie. 8 nauczycieli legitymuje się stopniem nauczyciela dyplomowanego. Chętnie podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia.

Rodzice są włączani do współpracy, często kontaktują się z przedszkolem uczestnicząc w procesie wychowawczym i kształtowaniu oferty edukacyjnej placówki.

 

2. PODSTAWY PRAWNE

1) Rozporządzenie MENiS z 23.04.04r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

3. WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju dziecka między innymi poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym oraz poprzez szeroko stosowane metody aktywne i innowacje pedagogiczne. Zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, traktuje rodziców jako równoprawnych partnerów, wspiera ich w procesie wychowawczym. Współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczo – dydaktycznych. Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, z różnymi instytucjami w celu podniesienia jakości pracy przedszkola oraz promocji przedszkola w lokalnym środowisku.

Szczegółowe założenia wizji:

 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają swoje możliwości i radzą sobie w sytuacjach trudnych, są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego i osiągają sukcesy.
 • Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na wysokim poziomie, z

wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz ze szczególnym uwzględnieniem

realizacji treści moralno-społecznych, duchowych, przyrodniczych i kulturowych.

 • Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, wspólnie wymieniają  myśli i pomysły, chętnie dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.
 • Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra dzieci. Organizuje przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska promując swoje działania oraz propagując otwartość przedszkola wobec rodziców i potencjalnych „klientów” i uczestniczy w imprezach środowiskowych. Jesteśmy rozpoznawalni i popularni w środowisku.

 

 • Przedszkole ma opracowany system pozwalający na dobry przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami, na udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowania oraz na dobrą współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i w domu. Rodzice angażują się w pracę przedszkola na rzecz wspólnego dobra ich własnych dzieci
 • Przedszkole jest estetyczne, jasne ,wyposażone w atrakcyjne zabawki i pomoce do

zajęć. Sale zaaranżowane są do potrzeb: zabawy, nauki i odpoczynku.  Dzieci  korzystają z bezpiecznego ,  przedszkolnego  zabaw wyposażonego w atrakcyjne urządzenia ogrodowe..

4. MISJA

Stwarzamy dziecku warunki do tworzenia pozytywnego obrazu siebie i świata. Uczymy

wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżniania dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia. Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Szczegółowe założenia wizji:

 • Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.
 • Każde dziecko w naszym przedszkolu od pierwszych dni pobytu może liczyć na pełną

akceptację, zrozumienie i wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości  i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 • Skupiamy się przede wszystkim na możliwościach naszych wychowanków, przekazując im wiedzę i kształcąc kompetencje przydatne zarówno obecnie jak i w przyszłości.
 • Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami.
 • Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów.
 • Tworzymy warunki do wyzwalania aktywności społecznej u dzieci oraz do kształtowania postaw prospołecznych i proekologicznych.
 • Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, prawda, szacunek.
 • Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności i dumy narodowej.
 • Poszerzamy kompetencje w zakresie sprawnej komunikacji na różnych płaszczyznach:

nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic, rodzic – dziecko

 

5. CELE STRATEGICZNE:

1. Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w poczuciu

bezpieczeństwa i własnej wartości oraz do inicjowania aktywności społecznej,

kulturalnej i przyrodniczej.

2. Zapewnianie wysokiego poziomu jakości pracy przedszkola przez wysoko

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną stałe doskonalącą swoją wiedzę i umiejętności,

stosującą w pracy z wychowankami i rodzicami atrakcyjne nowatorskie metody.

3.Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem w celu budowania wizerunku otwartości

przedszkola na potrzeby dzieci, rodziców i lokalnego środowiska oraz promocja

przedszkola w środowisku.

 

6. PRIORYTETY:

1. Aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społecznym, kulturalnym i przyrodniczym

podstawowym elementem stymulującym wszechstronny rozwój dziecka.

2. Promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa.

3. Współdziałanie z rodzicami jako partnerami decydującymi o warunkach działalności

przedszkola,  poziomu opieki, wychowania i kształcenia dzieci.

4. Zdobywanie przez nauczycieli nowych umiejętności, kwalifikacji zawodowych poprzez

różne formy doskonalenia.

5. Wzbogacanie bazy przedszkola, wyposażenie sal zabaw w nowe meble, modernizacja pomieszczeń przedszkolnych, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.

6.Promowanie placówki w środowisku lokalnym poprzez media elektroniczne, udział w konkursach i imprezach lokalnych.

 Priorytety szczegółowe w zakresie organizacji i zarządzania przedszkolem:

 •  planowanie atrakcyjniejszych form współpracy z rodzicami, wynikających z potrzeb rodziców, a także potrzeb ujednolicania oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego dziecka,
 •  wzbogacenie bazy przedszkola i podniesienia poziomu wyposażenia sal zabaw w

nowe meble, zabawki, kąciki, doposażenie placu zabaw w  nowe urządzenia, pomoce dydaktyczne i medialne,

 •  tworzenie warunków sprzyjających dobrym relacjom interpersonalnym,
 • promowanie  placówki w środowisku lokalnym w różnorodnych formach,
 • podnoszenie przez nauczycieli  swoich  kwalifikacji i jakości swojej pracy.

Priorytety szczegółowe w zakresie kształcenia:

 • rozwijanie postaw prospołecznych, proekologicznych dziecka poprzez inicjowanie

bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym,

 • tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka poprzez

poznanie jego możliwości edukacyjnych, zainteresowań i uzdolnień oraz

wypracowanie metod pracy z dziećmi zdolnymi i mającymi trudności w nauce,

 • poszerzenie oferty programowej o programy własne i innowacje,
 • diagnozowanie dzieci 5- 6 letnich poprzez arkusze diagnostyczne,
 • wypracowanie metod pozyskiwania informacji o losach absolwentów przedszkola.

Priorytety szczegółowe w zakresie wychowania i opieki:

 • stworzenie odpowiednich warunków do współpracy rodziny i przedszkola: wykorzystanie w tym celu wypracowanych formy współpracy przedszkola z rodzicami oraz programu adaptacyjnego dzieci najmłodszych,
 • pozyskiwanie wsparcia rodziców w zakresie działań opiekuńczo- wychowawczych oraz realizacji innych zadań,
 • wypracowanie sposobu współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka,
 • wykorzystanie skutecznych metod rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2013/2018

ROK SZKOLNY 2013/2014

Zadania:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego dzieci, pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 2. Rozwijanie postawy współgospodarza środowiska przyrodniczego.

Cele:

 • wyrabianie zamiłowania do sportu, aktywności ruchowej jako źródła zdrowia, radości, rekreacji i wypoczynku,
 • stworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w sali i  na powietrzu metodami twórczymi, przy dźwiękach muzyki stymulującej rozwój dzieci,
 • kształtowanie u dzieci aktywnych postaw i nawyków wobec swojego zdrowia, budujących ich emocje, radość i zadowolenie,
 • wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania oraz zdrowego stylu życia,
 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
 • nauka ekologicznego trybu życia we własnym domu i środowisku.

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zadania:

1. Kształtowanie postaw społecznych i wartości życiowych opartych na głębokich

więziach rodzinnych oraz aktywizacja rodziny do lepszej współpracy z  przedszkolem
i środowiskiem lokalnym.

2. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach

działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form artystycznych

i teatralnych.

 

Cele:

 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi społeczno-moralnemu dziecka we współpracy z rodziną,
 • rozwijanie wartości rodzinnych w powiązaniu z wartościami wspólnoty lokalnej,
 • tworzenie głębszych więzi uczuciowych z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta, umożliwienie wzajemnego, lepszego poznania się dzieci i ich rodziców    poprzez  wspólne uczestnictwo w różnych momentach życia przedszkolnego,
 • rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojej rodziny,
 • budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, poznanie własnych praw
  i obowiązków,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 •  rozwijanie zdolności artystycznych, teatralnych dzieci,
 • kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach

plastycznych, działalności muzycznej i teatralnej i innych formach aktywności .

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Zadania:

1.Wspieranie rozwoju indywidualnego wychowanka oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych mu w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2.Rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych działań z wykorzystaniem zmysłów: słuchu, wzroku, węchu i dotyku.

 

Cele: 

 • umożliwienie dziecku ekspresji doznań zmysłowych, spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazów,
 • tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu dziecka
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • nabywanie przez dzieci sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wyrażanie przez dzieci przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych (w tym tanecznych) środków wyrazu,
 • rozwijanie u przedszkolaków  cech charakteru takich jak: samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, empatia, otwartość.

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Zadania:

1.Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.
2.Rozwijanie ekspresji muzycznej, kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

 

Cele: 

 • kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych, wzbogacenie słownictwa, doskonalenie mowy komunikatywnej w zakresie poprawności pod względem artykulacyjnym, prawidłowych konstrukcji i form gramatycznych,
 •  budzenie i rozwijanie przywiązania do ojczystego języka, rozwijanie mowy jako czynności umysłowej, związanej z całokształtem procesów intelektualnych,
 •  kształtowanie doznań estetycznych – budzenie wrażliwości na piękno i poprawność mowy, dzielenie się wrażeniami z obcowania ze sztuką i teatrem,
 • poznawanie różnych form aktywności językowej w tym komunikacji niewerbalnej,
 • stymulowanie indywidualnego rozwoju i rozwijanie uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym, w tym kontynuacja nauki czytania,
 • rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności,
 • bogacenie przeżyć estetycznych związanych z tworzeniem i odbiorem muzyki,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalno- tanecznych.

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Zadania:

1.Kształtowanie świadomości przynależności do narodu i kraju, pozytywnego związku emocjonalnego z Ojczyzną.

2.Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i higienę.

Cele:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, rozwijanie poczucia przynależności narodowej oraz uczucia przywiązania do własnego miasta i regionu,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości jakim jest własny region.
 • rozwijanie zainteresowania historią, legendami i tradycjami związanymi z miastem, regionem  oraz Polski,
 • przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości,
 • poznawanie i rozumienie symboli charakterystycznych dla własnego miasta,

regionu i narodowych,

 • rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim,
 • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych,
 • bezpieczne dla siebie i innych posługiwanie się narzędziami i przyborami,
 • rozumienie konieczności właściwego zachowania się na drogach i ulicach,
 • poznawanie podstawowych założeń udzielania pierwszej pomocy.

 

 

7. KRYTERIA SUKCESU

Po pięciu latach w naszym przedszkolu:

 • wszyscy nauczyciele czynnie działają w WDN, brali udział w różnych formach doskonalenia lub dokształcania,
 • wszyscy nauczyciele pracują aktywnymi metodami, posiadają umiejętność pracy z dziećmi wymagającymi pomocy, jak i z dziećmi zdolnymi,
 • wzrost ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i językowej u dzieci,
 • dzieci wykazują aktywną postawę w zakresie zdrowia , higieny
  i bezpieczeństwa,
 • dzieci osiągną wrażliwość na piękno otaczającego go świata przyrody i rozumieją działania na rzecz środowiska,
 • nauczyciele opracowują i realizują autorskie programy edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze,
 • istnieje ścisła współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole oraz
  ze szkołami odbierającymi absolwentów przedszkola,
 • dzieci w miarę bezstresowo adaptują się w środowisku przedszkolnym
  i osiągają dojrzałość szkolną,
 • istnieje skuteczny system diagnozowania dojrzałości szkolnej dzieci,
 • w procesie wychowania biorą udział wszystkie strony – nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • istnieje stała współpraca w różnych formach z rodzicami i ze środowiskiem zewnętrznym,
 • dzieci biorą czynny udział w konkursach,
 • potrzeby rozwojowe dzieci są badane, zaś ich problemy skutecznie rozwiązywane,
 • dzieci przestrzegają przyjętych zasad zachowania, ich postawa odpowiada uniwersalnym wartościom i uznawanym powszechnie normom postępowania,
 • rodzice i dzieci są zadowoleni z wyboru przedszkola,
 • istnieje skuteczny system promocji przedszkola w środowisku,
 • funkcjonuje sprawny i akceptowany przez wszystkich system motywacyjny
  i polityka kadrowa,
 • kadra placówki przestrzega zasad tolerancji, poszanowania godności
  i praw dziecka,
 • baza przedszkola jest zmodernizowana i wzbogacana o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media, ogród jest funkcjonalny,

                             8. EWALUACJA

 

Ewaluowanie Planu Rozwoju przedszkola będzie następować po każdym roku jego realizacji.

Jego działania podlegać będą ocenie i modyfikacjom.

 

9. MONITORING

 • Badanie dokumentacji
 • Obserwacje
 • Opinie
 • Rozmowy
 • Hospitacje

 

10. NARZĘDZIA

 • ankiety
 • wywiady
 • analiza dokumentacji i wytworów dzieci
 • arkusze obserwacji pedagogicznej
 • arkusze hospitacji diagnozujących
 • raporty i inne dokumenty

 

 

11.PROGNOZOWANIE ROZWOJU

Wdrażanie nowych pomysłów, które powstaną w trakcie realizowanych celów.

Dzięki systematycznemu monitoringowi oraz bieżącej diagnozie możliwe będzie projektowanie działań na następny okres i wdrażanie nowych pomysłów, które powstaną w trakcie realizowanych celów.

Program rozwoju będzie uzupełniany o szczegółowe zadania na dany rok szkolny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola
i Rady Rodziców.

5. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Załącznik do Uchwały nr 7/2015

                                                                              Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany do Koncepcji Pracy – Programu Rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie na lata 2013 – 2018

ROK SZKOLNY 2015/2016

Zadania:

1.Wspieranie rozwoju indywidualnego wychowanka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i uzdolnieniami.

2.Organizowanie różnorodnych działań i stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych.