Plan współpracy

 

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5
Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Zadania Formy realizacji

I
Zapoznanie rodziców
z zadaniami wynikającymi
z funkcji opiekuńczej, wychowawczej dydaktycznej; rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola, nauczycieli.

Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania   z ogółem rodziców wychowanków uczęszczających do przedszkola.

Przeprowadzenie ankiety dla rodziców dla dzieci nowoprzyjętych.

Prezentacja  „Kalendarza imprez i uroczystości przedszkola”.

Organizacja zebrań grupowych dotyczących w szczególności:

-organizacji pracy grupy,
-zamierzeń wychowawczo-kształcących,
-planowanych imprez i uroczystości w grupie,
-prezentacji wyników obserwacji i diagnozy rozwoju dzieci i przyjętych kierunków pracy,
-prowadzenie ,,Kącika dla rodziców”, prezentującego bieżące informacje dotyczące zamierzeń wychowawczo- kształcących,
-organizowanie spotkań    o charakterze rodzinnym np.z okazji Dnia Babci  i Dziadka, Pikniku Rodzinnego,
-organizacja ,,zajęć otwartych” dla  rodziców,
-systematyczne prowadzenie grupowych wystaw twórczości dziecięcej,
-rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych rodziców  w zakresie   pedagogizacji

 

II

Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców, integrowanie oddziaływań
środowiska rodzinnego i przedszkola.

 

Organizowanie ,,kontaktów indywidualnych” z rodzicami w celu przekazywania rzetelnej informacji nt. rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności.

Określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka i działań rodziców.

Włączanie rodziców dzieci objętych przedszkolną pomocą psychologiczno-pedagogiczną w działania zespołów wspomagających.

Udostępnianie literatury pedagogicznej, psychologicznej, znajdującej się w przedszkolnej bibliotece.

III

Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola, środowiska lokalnego.

 

Angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości i przedsięwzięć:

– grupowych,
– systematyczne czytanie bajek w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom,
– przedszkolnych , wynikających z realizacji ,,Kalendarza imprez  i uroczystości”,
– angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji wyjazdów do filharmonii, teatru, wycieczek,
– spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów, spośród rodziców,
– wideofilmowanie uroczystości przedszkolnych,
–  pomoc rodziców w pozyskiwaniu sponsorów.