Procedury Bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5

w Łańcucie

Podstawa prawna:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72;
2) Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;
3) Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U. z dnia 14 luty 2017….
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r.,
Nr 6, poz. 69 ze zmianami);
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków,
jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz.67;
6) Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty-art.95a (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz.2572, z
późn. zm.)
7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
8) Statut Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie
Wstęp

Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa dotyczących Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie
jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika placówki. Nauczyciele
ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i
podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola w czasie spacerów i wycieczek. Rodzice
zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. W sytuacjach trudnych
oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola oraz
inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi
procedurami.

Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie
przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
1. Cele procedur:
1) Troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki,
2) Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu
w przedszkolu;
a) Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących
poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;
b) Stosowanie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola;
c) Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości
rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.
2. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest
przedmiotem procedury:
Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej
pracy każdego nauczyciela i personelu. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

SZCZEGÓŁOWY SPIS PROCEDUR
LP. NAZWA PROCEDURY
PROCEDURA I DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z

PRZEDSZKOLA

PROCEDURA II

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE
DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY
OPIEKUN, OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM
ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIĘ
AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU
BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA III DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH,
ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU
PROCEDURA IV DOTYCZY PRZYPADKU, GDY /RODZIC/OPIEKUN PRAWNY
NOTORYCZNIE ODBIERA DZIECKO Z PRZEDSZKOLA PO
GODZINACH URZĘDOWANIA PLACÓWKI

PROCEDURA V DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA
TERENIE PRZEDSZKOLA NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY
I RZECZY

PROCEDURA VI DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA
ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
PROCEDURA VII DOTYCZY WYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU
PROCEDURA VIII DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA W SALI ZAJĘĆ
PROCEDURA IX PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH

PROCEDURA X DOTYCZY WYJŚCIA NA TEREN PRZEDSZKOLNY
PROCEDURA XI DOTYCZY WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH
PROCEDURA XII DOTYCZY SYTUACJI, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

PROCEDURA XIII POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W
PRZEDSZKOLU CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY
PROCEDURA XIV DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH
I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

PROCEDURA I

DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają
rodzice/prawni, opiekunowie.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i
osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce
dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed
zamkniętymi drzwiami sali itp.
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie grup
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który jest umieszczony
w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej.
5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
zdrowe, czyste, ubrane w odzież adekwatną do pogody. Wszelkie dolegliwości dziecka
zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat,
a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie
nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono
zdrowe.
7. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji
wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na
stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
8. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie określonym w statucie przedszkola
i ramowym rozkładzie dnia lub w innym czasie, po uprzednim poinformowaniu
przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
9. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to
być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
10. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w
przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów.
11. W przedszkolu w oddziale porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się
dzieci oraz u osoby wywołującej dzieci, muszą znajdować się listy zbiorcze osób
upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
12. Nauczyciel lub osoba wywołująca w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek
sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem
tożsamości.
13. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel lub osoba wywołująca powiadamia
rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do
wyjaśnienia sprawy.
14. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych
opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania
dziecka. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela muszą widzieć i wiedzieć, kto odbiera dziecko.
15. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż wymienione w
karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez
rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi lub dyrektorowi w formie
ustnej lub pisemnej.
16. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo,
które ma ukończone 10 lat, które posiada upoważnienie od rodzica oraz posiada
legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.

PROCEDURA II

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO
Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN, OSOBA
UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW,
ZACHOWUJĄCA SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ
DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

NAUCZYCIEL:
1. Powiadamia dyrektora placówki.
2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka
rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań
interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
DYREKTOR PLACÓWKI:
1. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w
przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17.00) dyrektor placówki
może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
2. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor wspólnie z policją
podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji ( np. zabrania dziecka
do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).
3. Dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania Statutu Przedszkola. Jeżeli powtarzają się
przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje
się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powiadomienia o tym fakcie policję (specjalistę
ds. nieletnich) – celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie
powiadamia sąd rodzinny.

PROCEDURA III

DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ
RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM

ZWIĄZKU

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa
rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez
rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru,
nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad
dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie
przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców,
wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

PROCEDURA IV

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY /RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NOTORYCZNIE
ODBIERA DZIECKO Z PRZEDSZKOLA PO GODZINACH URZĘDOWANIA

PLACÓWKI

NAUCZYCIEL:
1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Dokumentuje spóźnienie /nia w zeszycie spóźnień rodziców.
3. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi
przedszkola jeżeli rodzic spóźnił się więcej nią trzy razy .
DYREKTOR PLACÓWKI:
1. Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady
odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania.
Zobowiązuje go do podporządkowania się im.
2. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu.
3. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach
urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej
o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia najbliższą
jednostkę policji i Sąd Rejonowy w Łańcucie.

PROCEDURA V

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE
PRZEDSZKOLA NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY I RZECZY

KONSERWATOR:
SPRAWDZA CODZIENNIE TEREN PRZEDSZKOLA I USUWA ZAGROŻENIA DLA DZIECI
I PERSONELU ZACHOWUJĄC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
NAUCZYCIEL:
1. Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami
lub środkami.
2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich
osób niepowołanych.
3. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę
celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania, co dziecko zabiera z
domu do przedszkola.
4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.

W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą
pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.
W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora
i odpowiednie służby (straż pożarną, policję). W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby
podporządkować się kierującym akcją.

PROCEDURA VI

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ DZIECKU

NIESZCZĘSLIWY WYPADEK

Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które
nastąpiło
w czasie pozostawienia dziecka pod opieką przedszkola.
Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia)
NAUCZYCIEL:
1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej.
2. Zabezpiecza grupę.
3. Powiadamia dyrektora placówki.
4. Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń. Wspólnie
z rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu
zdarzenia.
Podczas poważnego wypadku
NAUCZYCIEL:
1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej, (sposób udzielania pomocy
uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku).
2. Zabezpiecza grupę.
3. Zabezpiecza miejsce wypadku, (aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych).
4. Powiadamia dyrektora placówki oraz społecznego inspektora pracy.
5. Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku.
6. W dniu zdarzenia sporządza Kartę wypadku, w której opisuje przebieg zdarzenia.
Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej
wspólniez rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców.
Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa
Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców /opiekunów prawnych/.
Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia poza teren przedszkola, wszystkie stosowne decyzje
podejmuje opiekun grupy.
DYREKTOR PLACÓWKI:
1. Zawiadamia o każdym poważnym wypadku współpracującego z przedszkolem pracownika
BHP.
2. O wypadku ciężkim i śmiertelnym zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego
inspektora sanitarnego.
4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń lub
pomieszczenia dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin.
5. Powołuje członków zespołu powypadkowego w skład którego mogą wchodzić pracownik
służby bhp, społeczny inspektor pracy, upoważniony pracownik.
6. Podpisuje protokół powypadkowy wraz z członkami zespołu.
7. Prowadzi rejestr wypadków.
8. Omawia z pracownikami okoliczności przyczyny wypadku oraz ustala środki niezbędne do
zapobieżenia go.

PROCEDURA VII

DOTYCZY WYPADKU WYSTAPIENIA POŻARU

NAUCZYCIEL:
1. Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.
2. Przerywa zajęcia, zbiera grupę.
3. Przyjmuje decyzję dyrektora, co do sposobu działania:
a) rejon zagrożony;
b) czas ewakuacji;
c) kierunek ewakuacji;
d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci;
4. Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.
5. Powiadamia dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.
6. Wykonuje dalsze polecenia dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/.
Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie wszczęcia
alarmu. W razie ewakuacji nauczyciel ustawia dzieci parami, pomoc nauczyciela sprawdza
łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci. Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w
zwartej grupie drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza
budynkiem. W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej
grupy pod żadnym pozorem.
DYREKTOR /OSOBA UPOWAŻNIONA LUB WYZNACZONA/:
1. Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia
pożaru.
2. Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci I procedury ewakuacji.
3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w
następujących etapach:
a) ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu informacji z
urządzenia głośnomówiącego, lub dzwonka…
b) zaalarmować straż pożarną,
c) przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,
d) przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice,
koce gaśnicze).

Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za
ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

PROCEDURA VIII

DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA W SALI ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL:
1. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie
zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na
stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek.
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić
to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel
ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast, jeżeli zagrożenie
pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali
przerywając zajęcia.
3. Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe
oświetlenie oraz odpowiednią temperaturę, (co najmniej + 18°C).
4. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. W przypadku
konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod opieką, nauczyciel musi
zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności. Należy jednak pamiętać, że
sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci. Uchybienie obowiązkom
nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością
karną bądź dyscyplinarną.
5. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne i
psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem
fizycznym, utratą życia
i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się z
dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy,
status społeczny i pochodzenie.
6. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa,
w szczególności w zakresie:
a) wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych
dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, w szatni, w łazience, na placu
zabaw, na wycieczce/spacerze),
b) właściwego komunikowania się z dziećmi,
c) właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom,
d) znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
e) unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze
zjawisk atmosferycznych,
f) bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
g) oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się,
h) obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.
7. Dziecku nie wolno:
a) wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw, z budynku lub innego miejsca bez
pozwolenia
i dozoru osoby dorosłej,
b) łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,
c) narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
8. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:
a) ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w
przedszkolu,
b) wdrażanie dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad
zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania
przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki,

c) zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem
stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowania
zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie i przedszkolu.
9. Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach w przedszkolu
uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.
10. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby
przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
11. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie
bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.
12. Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią
opiekę
i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do przedszkola i ogrodzenia
terenu przedszkola.
Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i
dzieci.
PERSONEL OBSŁUGOWY:
1. Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach
do tego przeznaczonych.
2. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony
ppoż. oraz pierwszej pomocy przed medycznej.
3. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia
dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw (w każdym miejscu
poza salą).
4. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien,
bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

PROCEDURA IX

PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ

DODATKOWYCH

Zajęcia dodatkowe na terenie przedszkola prowadzi nauczyciel (lektor, instruktor), któremu
dyrektor przedszkola powierzył prowadzenie tychże zajęć.
1. Instruktor zajęć dodatkowych przeprowadza zajęcia w czasie wynikającym z tygodniowego
rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola.
2. Instruktor prowadzi zajęcia zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem dydaktycznym.
3. Zajęcia dodatkowe na terenie przedszkola mogą być prowadzone w sali przedszkolnej danego
oddziału lub innym pomieszczeniu przedszkolnym przeznaczonym na prowadzenie danego typu
zajęć, ustalonym przez dyrektora przedszkola.
4. Instruktor odbiera dzieci od nauczyciela oddziału i od tego momentu odpowiada za ich
bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę nauczyciela oddziału).
5. Instruktor odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem do sali przedszkolnej danej grupy
wiekowej. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.
6. Instruktor na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi grupy zauważone niepokojące
zachowania dzieci.
7. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor potwierdza swoje przyjście u dyrektora przedszkola lub
osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności powinien wcześniej zgłosić dyrektorowi
telefonicznie przyczynę tej nieobecności i uzgodnić termin odpracowania zaległości.

PROCEDURA X

DOTYCZY WYJŚCIA NA TEREN PRZEDSZKOLNY

NAUCZYCIEL:
1. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi.
2. Wdrażają dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia z
rówieśnikami.
3. Podczas zabaw dzieci, nauczycielki nie powinny zajmować się rozmowami z innymi
osobami a także rozmawiać przez telefon.
4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki powinny swoją uwagę
koncentrować tylko na dzieciach.
5. Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, należy uczyć
dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i
regulaminem placu zabaw.
PERSONEL OBSŁUGOWY:
1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.
2. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.
3. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.
4. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.
5. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).
6. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki).
DZIECI:
Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.
1. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze
sprzętu terenowego.
2. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
3. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.
4. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami.
RODZICE:
Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy dotrą na miejsce pobytu grupy.
a) odbiór dziecka z przedszkola – ogrodu przedszkolnego – może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic
jest pewien, że nauczyciel widzi i wie o fakcie odbioru dziecka do domu.
DYREKTOR:
Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.
1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje
nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
2. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.
Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:
Kolejność działań:
1. Nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przedszkolny.
2. Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.
3. Dzieci przemieszczają się do ogrodu w parach.
4. Nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia.
5. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków.
6. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody
dzieci.
7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się nauczycieli na
rozmowy chyba że wymaga tego sytuacja powstała w trakcie pobytu na terenie (zajście,
wypadek, sytuacja problemowa).

8. Obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt.
9. Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu czy są
wszystkie dzieci.
Wykaz materiałów i dokumentów potwierdzających: Zapis w dzienniku zajęć z
adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

PROCEDURA XI

DOTYCZY WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH
W przedszkolu jest opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych.
1. Organizator wyjścia/wyjazdu dzieci poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i
bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod jego stałym nadzorem.
2. Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości,
w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne
niezezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.
3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi, a w szczególności:
a) stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu;
b) pamiętać, że ZABAWY Z OSOBAMI ZATRUDNIONYMI DO PROWADZENIA
WYCIECZKI ” nie zwalniają nauczyciela od odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci;
c) nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki;
d) w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to
odpowiedzialność.
4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
Szczegółowe zasady organizowania wycieczki:
NAUCZYCIEL:
1. Zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki. Organizując krótką wycieczkę lub
spacer powinien rozważyć kryteria, takie jak: wiek dzieci, zainteresowania i potrzeby,
sprawność fizyczną, stan zdrowia.
2. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.
3. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki nad dzieckiem.
4. Przypomina dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na wycieczki i
spacery.
5. Wpisuje się do karty wyjść na spacery i wycieczki.
6. Przelicza stan osobowy dzieci.
7. Podczas spaceru, wycieczki czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.
8. Zawsze idzie na początku kolumny dzieci.
9. Przestrzega zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko w miejscach
wyznaczonych.
10. Podczas spaceru, pieszej wycieczki zawsze prowadzi dzieci prawą stroną chodnika.
11. Po powrocie nauczyciel przelicza ilość dzieci.
RODZICE:
1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku.
2. Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie spaceru czy wycieczki. Mogą je odebrać z
terenu przedszkola.
3. Odbierając dziecko informują o tym nauczyciela.
DZIECI:
1. Dzieci biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki, spaceru.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielami, opiekunami.
3. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórki.
4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, poza terenem
przedszkola.
5. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od grupy.
6. Sygnalizują nauczycielowi, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

PROCEDURA XII

DOTYCZY SYTUACJI, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO

PRZEWLEKLE CHORE

Obowiązki dyrektora:
1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka szczegółowe informacje na temat
choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.
2. Zobowiązać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez analizę
publikacji ogólnodostępnych.
3. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola w
zakresie postępowania z chorym dzieckiem, na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia
objawów czy ataku choroby.
4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu dostosować formy
pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości
psychofizycznych tego dziecka, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.
5. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby
umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
6. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie
wewnętrzne z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
7. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy
przestrzegać następujących zasad:
a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia
lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki
oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
b) wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego imiennego upoważnienia: do
kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na
astmę,
c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedłożyć dokumentację medyczną dziecka oraz
upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,
d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów,
dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, osoby do podawania leku dziecku, z
których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez
zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania dawki,
a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić
fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych
podpisów pod sporządzonym rejestrem.
8. Lek przekazany przez rodzica do przedszkola jest przechowywany w szafie zamykanej na
klucz wskazanej przez dyrektora przedszkola.
9. Nauczyciel upoważniony do podawania leku wraz z osobą nadzorującą podawanie leku
każdorazowo zaraz po podaniu leku umieszczają go w wyznaczonym przez dyrektora
miejscu zabezpieczając przed dostępem przez osoby nieupoważnione.
10. Klucze do szafy są przechowywane w miejscu wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
11. Rodzic ma obowiązek napisać dokładną instrukcję dotyczącą sposobu podawania leku oraz
dołączyć do dokumentacji ulotkę od leku i przekazać dyrektorowi przedszkola.
12. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z
podawaniem leku dziecku przewlekle choremu i opieką nad tym dzieckiem oraz zgoda
pracownika przedszkola
i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy pisemnej pomiędzy
rodzicami dziecka przewlekle chorego, a nauczycielem/ nauczycielami.

PROCEDURA XIII

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU CHOROBY

ZAKAŹNEJ, WSZAWICY

1.Choroba zakaźna
1) Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej u
dziecka.
2) Personel obsługowy ma obowiązek meble i zabawki umyć środkami antybakteryjnymi. Fakt
wykonania odnotować w karcie dezynfekcji.
3) W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od
rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia.
2. Wszawica
1) Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o wystąpieniu
wszawicy.
2) Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola najszybciej jak to jest możliwe.
3) Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na
rodzicach/prawnych opiekunach.
NAUCZYCIELE :
Po zauważeniu przez siebie wszy u dziecka nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców
/opiekunów i dyrektora przedszkola
DYREKTOR:
Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej
w przedszkolu.
Dalsze działania w takiej sytuacji dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.

PROCEDURA XIV

DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH

TEREN PRZEDSZKOLA

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren
przedszkola.
2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje
kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:
a) podanie celu wizyty,
b) nazwisko osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,
c) prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,
d) po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi
przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o
odprowadzenie interesanta do drzwi,
e) w przypadku, gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub
zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora
lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia
policję.

W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW
PRZEDSZKOLA BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ICH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, W
PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

DZIECIOM

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole pośredniczy w zbiorowym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na zbiorowe ubezpieczenie ich dziecka,
zobowiązani są przedłożyć własne ubezpieczenie.
2. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i
zdrowotnym, deklarację zgody podpisują rodzice.
3. Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dziecka w mediach, na stronie internetowej
przedszkola rodzice wyrażają w oświadczeniu w formie pisemnej na początku każdego roku
szkolnego.
4. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia
grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji pod
nieobecność dyrektora każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają
obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.
5. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie
postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.