Program Adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5

W ŁAŃCUCIE

 Będę przedszkolakiem!

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)
 • Statut Przedszkola

 

„Będę przedszkolakiem” – to program adaptacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie skierowany do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych
z przekroczeniem progu przedszkolnego.

1. Charakterystyka programu:

Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola to przełomowy moment w jego życiu. Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców
i całego przedszkola. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu
i negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku przedszkolnego. Dzieci płaczą, bo muszą rozstać się z mamą, rodzice – bo muszą zostawić zapłakane dziecko wśród obcych ludzi i w obcym otoczeniu. Lęk i stres przed nieznanym wzbudza również wśród rodziców niepokój, czy ich dziecko da sobie radę w grupie rówieśniczej i czy jego poziom rozwojowy jest na  odpowiednim etapie.  Do przedszkola przychodzą dzieci z bardzo zróżnicowanym zasobem umiejętności samoobsługowych i nie jest to spowodowane ich poziomem rozwoju psychoruchowego, lecz systemem wychowania w rodzinie. Jednak przedszkole jest właściwym środowiskiem do uczenia życia dziecka w społeczności. Jest pojmowane jako środowisko edukacyjne stymulujące możliwości rozwojowe dziecka, wspomagające jego rozwój indywidualny i tworzące korzystne warunki dla wszechstronnego rozwoju. Dlatego istnieje konieczność podjęcia takich działań, które pozwoliłby pokonać lęki stres dzieci oraz wpłynąłby na wyrównanie, w miarę możliwości, poziomu rozwoju dzieci w sferze; motoryki, czynności samoobsługowych, zabawowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego tj. uczuć i zachowań społecznych.
Program także skierowany jest na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzającą ku lepszemu poznaniu działalności i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury pedagogicznej, współdziałaniu razem z rodzicami, w zabawach i życiu przedszkola miedzy innymi poprzez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach
i imprezach organizowanych w przedszkolu.

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i zawiera się w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2)
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci (3)
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4)
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci. (5)
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)

2. Cele główne programu adaptacyjnego:

Ukierunkowane na dzieci

 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 • Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania
  w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.
 • Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.
 • Uznanie praw dziecka do zaspokajania jego potrzeb.
 • Ośmielenie dziecka do udziału w zabawach i zajęciach.
 • Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych.

Ukierunkowane na rodziców

 • Ukazanie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci, obniżenie lęku przed rozstaniem.
 • Nawiązanie relacji z rodzicami, zapoznanie z przedszkolem, jego zadaniami.
 • Integracja rodziny ze środowiskiem przedszkolnym.
 • Skrócenie czasu adaptacji dziecka.

3. Cele operacyjne programu adaptacyjnego:

 • Obniżenie lęku związanego z pozostaniem w nowym środowisku, jakim jest przedszkole.
 • Bezproblemowe rozstanie z rodzicami, podczas przyprowadzania do przedszkola.
 • Przyzwyczajanie się do przebywania z nowymi osobami w grupie, poznawanie ich imion.
 • Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem.
 • Nawiązywanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic.
 • Poznawanie swojej sali, i jej wyposażenia, bezpieczne korzystanie z kącików zabaw.
 • Poznawanie swojego  znaczka indywidualnego  i podejmowanie  prób globalnego rozpoznawania swojego imienia.
 • Poznawanie głównych  pomieszczeń przedszkola, i korzystanie z nich.
 • Sprawne wykonywanie czynności samoobsługowych.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Pokonywanie lęku przed leżakowaniem, jedzeniem i wykonywaniem innych czynności wynikających z rozkładu dnia w przedszkolu.
 • Uczestniczenie w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem.
 • Sprawne posługiwanie się przyborami, zabawkami  i innymi pomocami  zgromadzonymi

w kącikach zainteresowań.

 • Podejmowanie prób wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie pozytywnej  samooceny  i poczucie własnej wartości.
 • Uczestniczenie w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 • Poznawanie zasad funkcjonowania przedszkola.
 • Podejmowanie współpracy z przedszkolem.
 • Poznawanie podłoża  problemów adaptacyjnych dziecka i współdziałanie  w celu ich pokonania.
 • Przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku jego prawidłowego rozwoju.
 • Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją

4. Metody:

opis, metoda impresyjna, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, pokaz, metody realizacji zadań wytwórczych – klasyczny tok pracy, metoda ekspresyjna – drama, burza mózgów, opowiadanie

5. Procedury osiągania celów:

Prowadzenie zabaw z dziećmi, przy współudziale rodziców, wpływających  na poznanie nowego otoczenia, działanie w nim, wyrażanie swoich emocji i uczuć oraz radzenia sobie
z nimi. Zabawy te ułatwią integrację grupy, akceptację i rozumienie siebie i innych.

Propozycja zabaw i zajęć:

 • zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki, szatni, holu oraz ich wyposażenia,
 • zabawy pozwalające poznać swoje emocje,
 • zabawy integracyjne, muzyczno- ruchowe
 • zabawy pozwalające poznać schemat swojego  ciała i innych,
 • zabawy muzyczno-ruchowe i opowieści ruchowe,
 • zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe,
 • uroczystości przedszkolne,
 • zajęcia z rodzicami.

Formy kontaktów z rodzicami:

 • rozmowy indywidualne,
 • zajęcia otwarte,
 • zebrania informacyjne,
 • gazetki i tablice edukacyjne,
 • strona internetowa przedszkola,
 • uroczystości przedszkolne i festyn rodzinny.

6. Ewaluacja programu:

Ewaluacji programu dokonuje się w formie analizy ankiety adaptacyjnej dla rodziców, która pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych przedszkola –  w jakim stopniu  wpłynęły na dziecko i jakie są oczekiwania i propozycje rodziców, co do innych rozwiązań i działań sprzyjających lepszej adaptacji dzieci
w przedszkolu. Analiza realizacji programu wskaże dalsze kierunki pracy – ułatwianie nowo przyjętym dzieciom startu przedszkolnego.