Regulamin placu zabaw

1. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać i porządkować – odpowiedzialny konserwator.

2. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zabaw i zajęć rekreacyjnych dla wychowanków przedszkola.

3. Z urządzeń zabawowych i sprzętu na placu zabaw  należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela.

5. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw i zajęć znajdują się w każdej części placu.

6. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy.

7. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.

8. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela.

9. W czasie przebywania wychowanków  na placu zabaw oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.

10. W razie zaistnienia wypadku na placu zabaw należy udzielić wychowankowi pomocy przedlekarskiej i powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców.

11. Zabrania się na terenie placu zabaw rzucania papierków, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni i sprzętu, wprowadzania psów.