Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łancucie, zwany dalej Regulaminem, określa
organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:
1) strukturę organizacyjną przedszkola,
2) zakres działania poszczególnych organów przedszkola.
§ 2
Przedszkole jest jednostką budżetową samorządu Gminy Miasta Łańcuta, której kierownikiem jest dyrektor
przedszkola.
§ 3
Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu oraz aktów
prawnych wydawanych przez ministra właściwego ds. oświaty oraz samorząd terytorialny.
§ 4
Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 5a w Łańcucie.
§ 5
Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
ROZDZIAŁ 2. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM
§ 6
1. Dyrektor działa w imieniu pracodawcy.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.
§ 7 Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:
1) organ prowadzący – Gminę Miasto Łańcut
2) organ nadzoru pedagogicznego – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
§ 8 W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor może w
drodze
zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice
wychowanków.
ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
§ 9
Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczeństwa,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewnętrznej,
6) podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,
7) wzajemnego współdziałania.
§ 10
1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do
przestrzegania którego są zobowiązani.
2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i
wzajemnych konsultacji.
§ 11
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i
oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
§ 12
Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze.
ROZDZIAŁ 5. ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
§ 12
1. Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,
3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,
4) wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,
5) wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w
tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,
7) przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,
9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
10) wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.
§ 13
Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za
prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.
§ 14
Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w
przedszkolu, a w szczególności:
1) zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni.
§ 15
Do zakresu działania i kompetencji pracowników kadr i księgowości należy obsługa kadrowo-księgowa
przedszkoli miejskich według zasad określonych w
odrębnych przepisach.
§ 16
Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,
2) utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.
ROZDZIAŁ 6. OBIEG DOKUMENTÓW
§ 17
1. Obieg dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna opracowana na podstawie odrębnych
przepisów.
2. W przedszkolu funkcjonuje jednolity rzeczowy wykaz akt.
§ 18
Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości
przedszkola.
ROZDZIAŁ 7.
DZIAŁALNOŚĆ
KONTROLNA W PRZEDSZKOLU
§ 19
1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i
realizacji
zadań statutowych przez przedszkole.
2. Celem kontroli jest w szczególności:
1) zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do podnoszenia jakości usług
przedszkola,
2) badanie zgodności działania przedszkola z obowiązującymi przepisami prawa,
3) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych oraz
wskazywanie sposobów i środków umożliwiających ich usunięcie.
ROZDZIAŁ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Wszyscy pracownicy przedszkola, w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w
indywidualnym zakresie czynności, ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji.
§ 21
Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łańcucie
Na podstawie:
1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z
2003r., Nr 6, poz. 69 ze zmianami);
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
3) Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łańcucie stanowiące
załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin bezpieczeństwa wprowadzony zarządzeniem Nr 11/2007 Dyrektora

Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie z dnia 30.08.2007 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łańcucie
z dnia 4 września 2017 r.